Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaroszowie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

Licznik odwiedzin

© 2009-2022 by GPIUTMD

W ramach realizacji przez klasy szóste projektu edukacyjnego, dotyczącego działalności UNESCO, uczniowie skupili się również nad działalnością tej organizacji w kierunku uświadamiania potrzeby poszanowania praw człowieka i kształtowania postawy  tolerancji wobec drugiego człowieka.

Uczniowie wiedzą już, że w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 r., stanowiącej podstawę funkcjonowania tej organizacji, zostało mocno podkreślone znaczenie praw człowieka w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Współdziałanie międzynarodowe w „rozwiązywaniu zagadnień o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym” oraz popieranie i zachęcanie do „poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, język lub wyznanie” stanowią jeden z podstawowych celów Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W związku z tym międzynarodowa współpraca kulturalna i oświatowa, będąca warunkiem stałości pokoju i dobrobytu ludzi, koncentrowała się również na promocji praw człowieka.

W ciągu kilkudziesięciu lat, jakie minęły od przyjęcia wymienionej deklaracji, „postanowienia dotyczące nauczania praw człowieka zostały sformułowane przez liczne umowy, deklaracje i rekomendacje organizacji międzynarodowych”. Edukacja ta znalazła się również w pracach różnych organów i instytucji powstałych w ramach wielu organizacji. Wśród nich można wymienić na przykład: Radę Europy, Unię Europejską, ONZ .

Koordynacją działań na rzecz edukacji w aspekcie praw człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmuje się UNESCO, a promocją tychże praw powołany w 1993 r. Urząd Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka.

UNESCO wychodzi z założenia, że prawa człowieka przyczyniają się do zmian społecznych, poprzez wzmacnianie pozycji jednostki w społeczeństwie, poprawę jakości jej życia i zwiększanie zdolności jej uczestnictwa w procesach decyzyjnych, prowadząc tym samym do poprawy jakości polityki społecznej, kulturowej i gospodarczej poszczególnych państw.

Uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne, przypominające, że wszyscy posiadamy prawa, których nikt nie powinien nas pozbawiać.