baner7.jpg
Ponieważ w naszym Erasmusowym projekcie będziemy realizować tematy z zakresu ogrodnictwa i bukieciarstwa, nasi uczniowie postanowili już w październiku wykazać się swoimi pomysłami. Do stworzenia kompozycji wykorzystaliśmy piękne, polskie dary Pani Jesieni.
Bukiety, przez kilka tygodni zdobiły szkolne korytarze i nasz "Happy Club".

PS: Dziękujemy Uczniom, Rodzicom i Wychowawcom za kreatywność i estetykę wykonanych prac.

In our Erasmus project we will implement topics in the field of gardening and flower arranging, our students decided to show their ideas in October. We used the beautiful Polish gifts of Autumn to create the composition.
Bouquets, for a few weeks decorated school corridors and our "Happy Club".

PS: Thank you to all the students, parents and teachers for the creativity of the work done.

Na lekcjach plastycznych uczniowie, pod kierunkiem pani Doroty Burzyńskiej, wykonywali prace plastyczne z wykorzystaniem polskich motywów ludowych.
Przygotowujemy małe prezenciki dla uczniów ze szkół partnerskich, które wręczymy im podczas naszego pierwszego spotkania we Francji. W ten sposób wszyscy zaangażowani w wykonywanie prac uczniowie, przynajmniej "duchem" będą nam towarzyszyli w Paryżu !!! Wasze prace pojadą w daleki świat !!!

During the art classes, the students, under the direction of Mrs. Dorota Burzyńska, did artistic works using Polish folk motifs.
We are preparing small gifts for pupils from partner schools, which we will give them during our first meeting in France. In this way, all students involved in the work, at least "spirit" will accompany us in Paris !!! Your work will go to the world !!!

Od 12 października trwa w naszej szkole akcja promocyjna projektu Youth Entrepreneurial Skills Plus. Ania, Patrycja, Kuba i Maciek z "grupy francuskiej", wspólnie z p. Moniką Bytnar - Gołembiowską wykonali gazetkę. Jej górna część jest w barwach flagi Francji, czyli niebiesko - biało - czerwona. Dodatkowo Maciek przygotował prezentację multimedialną o Francji, a Ania plakat z popularnymi francuskimi zwrotami. Materiały te zostały wykorzystane na krótkich promocyjnych prezentacjach podczas lekcji języka angielskiego pod czujnym okiem pani Joanny Pietras.

In October, the promotional campaign of the Youth Entrepreneurial Skills Plus project is underway in our school. Ania, Patrycja, Kuba and Maciek from the "French group", together with Mrs. Monika Bytnar - Gołembiowska, made a bulletin board. Its upper part is in the colors of the French flag, i.e. blue - white - red. In addition, Maciek prepared a multimedia presentation about France, and Ania a poster with popular French phrases. These materials were used for short promotional presentations during  English classes  under the watchful eye of Mrs. Pietras.

Przez kilka tygodni, podczas zajęć koła "Młody artysta", grupa uczniów (głównie siódmoklasistów) wraz z Panią Dorotą Burzyńską tworzyła pracę plastyczną na płótnie, którą nazwaliśmy: "MAPA". Praca ta zawiera 3 elementy: zarys mapy Europy (z zaznaczonymi państwami z naszego projektu), zarys mamy Polski (z wieloma ważnymi elementami, m.in. naszymi sąsiadami, kilkoma największymi miastami, rzeką Wisłą i jeszcze innymi elementami, które sami odnajdźcie!) i najmniejszy, ale dla nas najważniejszy fragment - nasz Jaroszów, z "Zieloną Klasą" i bardzo dobrymi rysunkami Kacpra Młynarskiego przedstawiającymi Kościół i budynek szkoły. DZIĘKUJEMY CAŁEJ EKIPIE! Zabierzemy ją ze sobą do Paryża, bo wzbogaci ona naszą prezentację, którą przygotowaliśmy dla naszych Erasmusowych przyjaciół!

For a few weeks, during the class "Young artist", a group of students (mainly seventh graders) together with Mrs. Dorota Burzyńska created artistic work on canvas, which we named: "MAP". This work contains 3 elements: an outline of the map of Europe (with countries from our project marked out), an outline of Poland's mother (with many important elements, including our neighbors, several largest cities, the Vistula river and other elements that you can find!) and the smallest, but for us the most important fragment - our Jaroszów, with the "Green Class" and very good drawings of Kacper Młynarski presenting the Church and the school building. THANK YOU THE ENTIRE GROUP! We will take it with us to Paris, because it will enrich our presentation, which we have prepared for our Erasmus friends!